බැනරය

කර්මාන්ත පුවත්

කර්මාන්ත පුවත්

  • මුද්රා සංවර්ධන ප්රවණතාවය

    මුද්රා සංවර්ධන ප්රවණතාවය

    වර්තමානයේ චීන ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්තය දියුණු රටවලින් ප්‍රධාන එන්ජින් සැලසුම් සහ නිෂ්පාදන තාක්ෂණය විශාල ප්‍රමාණයක් හඳුන්වා දී ඇත.සහ ක්‍රමයෙන් ජාත්‍යන්තර උසස් මුද්‍රා තැබීමේ පද්ධති සැලසුම් සංකල්පය සහ මුද්‍රා තැබීමේ උපාංග යෙදුම් te ...
    වැඩිදුර කියවන්න